Rehabiliteringsgaranti

Rehabiliteringsgarantin är till för dig som riskerar att bli sjukskriven eller redan är det. Med hjälp av rehabiliteringsgaranti ska du snabbt kunna få behandling och kunna börja arbeta igen.För att kunna få behandling enligt rehabiliteringsgarantin ska du antingen ha haft ont i ryggen, nacken eller axlarna i minst tre månader, eller må dåligt på grund av ångest, depression eller stress.Har du den här typen av besvär kontaktar du en läkare på vårdcentralen. Där görs en bedömning av vilket behov du har och vilken behandling som är lämplig.Behandling enligt rehabiliteringsgarantin kan man få från 16 till 67 år.

Patienten behöver inte vara sjukskriven för att omfattas av rehabiliteringsgarantin. Intentionen är att insatta åtgärder ska bidra till att en person kan återgå i arbete eller underlätta för denne att fortsätta arbeta, och därmed förhindra och förebygga sjukskrivning.

Två behandlingsformer

Rehabiliteringsgarantin gäller för två behandlingsformer. Om man har besvär i rygg, nacke och axlar ingår behandling med så kallad multimodal smärtbehandling. Om man har psykiska besvär får man behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, eller interpersonell psykoterapi, IPT.

Behandling med multimodala metoder

Behandlingen anpassas efter vilka besvär du har. En rehabilitering pågår cirka sex till åtta veckor. I behandlingen ingår föreläsningar, ofta i grupp. De kan till exempel handla om stresshantering, sömnvanor, om smärta och hur du kan hantera den samt hur olika läkemedel fungerar tillsammans.
I behandlingen ingår också fysisk träning och du får pröva olika former för att hitta något som passar. Det kan till exempel vara promenader, anpassad lätt styrketräning eller övningar att träna på hemma. En del av behandlingen är alltid individuell, det kan till exempel vara enskilda samtal.
Behandlingen är ett teamarbete och ofta samarbetar sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och kurator eller psykolog. Behandlingen kan ske på exempelvis en vårdcentral eller en specialistmottagning.

Behandling med psykologiska metoder

KBT:
Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en samtalsbehandling som går ut på att du ska förändra ditt beteende, och förändra hur du uppfattar och tolkar dig själv och din omgivning. Behandlingen är inriktad på att du ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla dig till dina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre är ett stort hinder i livet. KBT betonar vikten av självhjälp och träning av förmågan att lära sig handskas med problemen.Du kan få KBT individuellt eller i grupp. Olika övningar och hemuppgifter är en viktig del i behandlingen.Behandlingen ges av en person som har utbildning i kognitiv terapi, till exempel en psykolog, psykoterapeut eller kurator. Hur många gånger och hur ofta behandlingen sker skiljer sig åt beroende på vilket behov du har. Det brukar sammanlagt vara mellan fem till tio gånger.

IPT:
Interpersonell psykoterapi, IPT, fokuserar främst på hur du handskas med konfliktfyllda relationer, men också med problem som rör det egna känslolivet och självbilden.Om du går i behandling enligt IPT träffar du en terapeut, som kan vara psykolog, psykoterapeut eller ha en annan utbildning. Antalet träffar kan variera. De kan vara upp till 16 gånger, oftast ett samtal i veckan.Interpersonell psykoterapi är en ovanligare behandlingsform än KBT och finns inte heller i hela landet.

Vårdgaranti

Det finns en vårdgaranti i varje landsting och region som innebär att man ska få träffa en läkare på vårdcentral inom sju dagar. Efter att du har blivit utredd och fått veta att du kan behandlas enligt rehabiliteringsgarantin ska behandlingen börja inom 90 dagar. Om inte landstinget eller regionen där du bor kan erbjuda behandlingen har du rätt att få den i ett annat landsting eller en annan region.

Högkostnadsskydd gäller

Avgiften för rehabilitering enligt rehabiliteringsgarantin kan variera mellan olika landsting och regioner. Hur mycket man betalar beror på vad det landsting eller den region man bor i har bestämt att avgiften ska vara. Oftast är det samma pris som vid ett läkarbesök.

Högkostnadsskyddet i sjukvården gäller även för rehabiliteringsgarantin. Högkostnadsskydd innebär att du under en period på tolv månader inte behöver betala mer än en viss summa i patientavgifter.

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Man måste ringa dit först för att boka tid.
Tel: 042-406 80 30

Telefontider:
Vardagar: 17.00-21.00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Öppettider:

Måndag – Fredag: 17:30 – 21:00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg – 1177

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112